زوربیاشویلی در روز 10 ژوئن به کنفدراسیون سوئیس سفر می کند

بستن